Informacja dla rodziców o sposobie i trybie realizacji zadań

II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

PODSTAWA PRAWNA: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

1. Od 25 marca 2020 r. zajęcia edukacyjne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w szczególności: Microsoft Office 365 – aplikacja Microsoft Teams , e-dziennik, komunikatory internetowe, zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.

2. Kontynuowana będzie realizacja programu nauczania kształcenia ogólnego w liceum.

3. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia, przesyłać materiały zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć danego oddziału. W trosce o higienę pracy uczniów, ich możliwości psychofizyczne i właściwą motywację do pracy materiał będzie odpowiednio dobierany tak aby uczniowie nie byli przeciążeni oraz żeby łączyli przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

4. Nauczyciele stosując środki komunikacji elektronicznej: Microsoft Office 365 – aplikacja Microsoft Teams , e-dziennik będą wskazywać źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć lub będą przekazywać materiały dydaktyczne i ćwiczenia do samodzielnego wykonania w domu.

5. Nauczyciele, którzy zdecydują się na pracę w czasie rzeczywistym, najpóźniej do dnia poprzedzającego zajęcia, poinformują uczniów o godzinie i sposobie spotkania.

6. Nauczyciele ustalą czas na wykonanie zleconych prac przez uczniów i termin odesłania ich drogą on-line.

7. Uczeń będzie miał obowiązek zapoznać się z tymi materiałami oraz wykonać zlecone zadania: ćwiczenia, prace domowe.

8. Wiedza i umiejętności uczniów zdobyte podczas kształcenia na odległość podlegają ocenie. Ocenie bieżącej podlegają:

1) odesłane nauczycielowi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej prace pisemne i inne, w zależności od specyfiki przedmiotu, zapisane odpowiednio w formacie plików tekstowych, graficznych, audio lub wideo;

2) sprawdziany przeprowadzane w czasie rzeczywistym on-line np. poprzez Microsoft Office 365;

3) odpowiedzi ustne ucznia pozyskane podczas rozmowy on-line lub telefonicznej;

4) inne formy w zależności od narzędzi wykorzystywanych przez nauczyciela w pracy zdalnej.

9. Oceny bieżące uzyskane podczas zdalnego nauczania będą brane pod uwagę przy wystawieniu oceny rocznej z poszczególnych przedmiotów.

10. Aktywność ucznia, jego zaangażowanie będzie również brane pod uwagę przy wystawieniu rocznej oceny zachowania.

11. Informacje o postępach ucznia w nauce oraz oceny uczniów będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym (widoczne dla ucznia i rodzica).

12. Kontakt, konsultacje rodziców lub uczniów z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją będzie odbywał się przez dziennik elektroniczny, Microsoft Office 365. Możliwy jest również kontakt telefoniczny. Nauczyciel będą dostępni w godzinach konsultacji dla ucznia i rodzica. Terminy konsultacji są podane na stronie internetowej szkoły.

13. Szkolni pedagodzy będą pełnić dyżury dla uczniów i rodziców, on-line w dotychczas ustalonych godzinach – komunikacja przez środki komunikacji elektronicznej.

14. Wszelkie informacje, komunikaty będą umieszczane na stronie internetowej szkoły lub w dzienniku elektronicznym.