Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Regulamin Olimpijczyka II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację oraz tryb pracy z uczniem zdolnym, uczestnikiem olimpiad i konkursów, zwanym dalej „Olimpijczykiem”.

Rozdział II
Prawa olimpijczyka

§2

 1. Każdy uczeń ma prawo do udziału we wszystkich olimpiadach, konkursach i innych formach prezentacji swojej wiedzy i umiejętności.
 2. Szkoła nie może odmówić uczniowi udziału w olimpiadzie lub konkursie.
 3. Uczeń może występować w kilku olimpiadach i konkursach.

§3

 1. Olimpijczyk przygotowujący się do olimpiady czy konkursu, ma prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu przygotowania się do olimpiady.
 2. Olimpiady – do etapu okręgowego 7 dni , do etapu centralnego 5 dni; Konkursy międzyszkolne – 2 dni.
 3. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych dokonuje Dyrektor szkoły na podstawie wniosku nauczyciela prowadzącego po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. ( Załącznik 1 )
 4. O zwolnieniu ucznia z zajęć przez Dyrektora szkoły, wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów).
 5. Wychowawca klasy odnotowuje fakt zwolnienia w dzienniku zajęć lekcyjnych: „zwolniony na potrzeby szkoły”

§4

 1. Ocenianie olimpijczyka w czasie przygotowania do etapu międzyszkolnego i dalszych:
  a. olimpijczyk, uczestniczący w lekcjach zyskuje status słuchacza i zwolniony jest w okresie przygotowania z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych, zarówno zapowiedzianych, jak też i niezapowiedzianych.
  b. olimpijczyk nie jest zobowiązany do odrabiania prac domowych i innych obowiązkowych prac w okresie przygotowania.
  c. uczeń uzupełnia treść podstawy programowej realizowane w trakcie jego nieobecności po zakończeniu olimpiady, o ile ostatni etap nie odbywa się w ostatnich dwóch miesiącach roku szkolnego, w terminie, formie i zakresie uzgodnionym z nauczycielem przedmiotu.
 2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor II LO w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu.

§5

 1. Dyrektor na wniosek nauczyciela koordynatora olimpiady, może wspierać finansowo prace badawcze, eksperymenty i pomoce naukowe wymagane zakresem regulaminu danej olimpiady.

§6

 1. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej może mieć przyznany indywidualny program nauczania lub tok nauki.
 2. Indywidualny tok nauczania lub indywidualny program nauczania przyznaje Dyrektor szkoły zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

Rozdział III
Obowiązki olimpijczyka
§7

 1. Uczniowie, którzy korzystają z praw zawartych w rozdziale II godnie reprezentują społeczność uczniowską II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.
 2. Zwolnienie z zajęć na podstawie § 3 przeznaczają na podniesienie swojej wiedzy i umiejętności.
 3. Wypełniają wszystkie obowiązki, jakie nakłada na nich Statut Szkoły i inne wewnątrzszkolne akty prawne.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe
§8

 1. Zmiany dokonywane w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane przez Dyrektora szkoły.
 2. Regulamin wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i podpisaniu przez Dyrektora szkoły.

 

Pliki do pobrania: