Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( kandydaci, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej );

30 czerwca 2017 r. godz. 10.00 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;

od 30 czerwca od godz. 10.00 do 6 lipca 2017 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w II LO przez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 zdjęć w formie papierowej i 1 zdjęcia w zapisie cyfrowym na płycie CD;

7 lipca 2017 r. godz. 10.00 – publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

7 lipca 2017 r. godz. 15.00 – SPOTKANIE UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH I ICH RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS  ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY.