Edukacyjna Wartość Dodana pokazuje wkład szkoły w wyniki nauczania.