Informacje o organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego 2021

w II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

· Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły , obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

· Na egzamin nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji: osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.

· Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,

Przypominamy, że:

1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora prostego itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

3. Szkoła zapewni słowniki na egzamin z j. polskiego, Wybrane wzory matematyczne, Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

4. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą.

5. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia zachowując dystans 1,5 m.

6. Przed wejściem do szkoły należy obowiązkowo skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy wejściu do szkoły.

7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).

9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2) wychodzi do toalety

3) podchodzi do niego nauczyciel

4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć przez zakryte usta i nos przez cały egzamin.

11. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

12. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z jednego słownika, przed skorzystaniem oraz po skorzystaniu z tego materiału należy zdezynfekować ręce korzystając ze znajdującego się tam dozownika z płynem dezynfekcyjnym.

13. Nie można kontaktować się z innymi zdającymi.

14. Nie należy dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

15. Należy przestrzegać higienę kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

16. Należy zachować odpowiedni dystans od innych zdających oraz unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie można się dzielić między sobą z wykorzystaniem

mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

17. Losowanie numerów stolików podczas egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

18. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

19. W przypadku EM z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Należy zminimalizować możliwość kontaktu pomiędzy zdającymi. Jeżeli podczas sprawdzania poprawności działania sprzętu konieczna będzie komunikacja zdającego z administratorem pracowni albo z członkiem zespołu nadzorującego, wszystkie osoby powinny mieć zakryte usta i nos. Sprzęt należy zdezynfekować po sprawdzeniu sprzętu przez każdego zdającego, jeżeli sprawdzenie nie odbywało się w rękawiczkach.

20. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w domu zdającego niezbędne jest upewnienie się, że w domu zdającego nie przebywa żadna osoba w izolacji w warunkach domowych albo objęta kwarantanną w warunkach domowych. Konieczne jest również zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym: a) zakrywanie nosa i ust przez członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu, podczas każdego kontaktu ze zdającym, a w sytuacjach wymagających kontaktu z członkami zespołu – również przez rodziców/prawnych opiekunów zdającego b) zachowanie odpowiedniego (co najmniej 1,5-metrowego) odstępu pomiędzy zdającym a członkami zespołu nadzorującego, co – w przypadku gdy egzamin jest przeprowadzany w małym pomieszczeniu – może wiązać się z zapewnieniem rotacyjnej obecności tylko jednego z członków w tym samym pomieszczeniu ze zdającym; obowiązek zachowania odstępu nie dotyczy kontaktów rodziców/prawnych opiekunów zdającego ze zdającym, np. podczas wykonywania w trakcie egzaminu niezbędnych czynności pielęgnacyjnych c) dezynfekcji sprzętu lub urządzenia, jeżeli z tego samego sprzętu lub urządzenia korzysta zdający i członek zespołu nadzorującego, chyba że członek zespołu nadzorującego korzysta z tego urządzenia lub sprzętu w rękawiczkach d) zapewnienie płynu dezynfekcyjnego dla członków zespołu nadzorującego e) wietrzenia pomieszczenia, w którym jest przeprowadzany egzamin, przed egzaminem, a jeżeli to możliwe – również w trakcie egzaminu.

Informacje dla zdających

· Sytuacja epidemiologiczna zmusza nas wszystkich do zachowania szczególnych środków ostrożności. W związku z niemożnością korzystania z szatni szkolnych oraz trudnością zapewnienia dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na przechowywanie rzeczy prosimy o wniesienie do szkoły tylko tych rzeczy, które będą niezbędne podczas danego egzaminu (dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem, długopisy z czarnymi wkładami, linijka, cyrkiel, kalkulator prosty, lupa – zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku. Zdający, którzy będą mieć dodatkowe rzeczy osobiste pozostawią je w wyznaczonych salach.

· Zdający zobowiązany jest do wcześniejszego sprawdzenie numeru sali, w której będzie zdawał dany egzamin.

· Ze względu na specyfikę naszej szkoły (wąskie korytarze) zdający po wejściu do szkoły o wskazanej godzinie idą bezpośrednio do sal, w których będą zdawać egzamin. Zdający wchodząc do szkoły oraz wychodząc ze szkoły poruszają się wyznaczonymi trasami oraz zachowują odpowiednie odstępy miedzy sobą unikając tworzenia grup.

Instrukcja dla zdających

Nr sali egzaminacyjnejWejście do szkoły /wyjście ze szkołyGodzina wejścia na egzaminMiejsce na ewentualne dodatkowe rzeczy osobiste
707(duża sala
gimnast.)
wejście przez bramę wjazdową na parking, wejście do sali bezpośrednio z parkingu 8.15 / 13.15 szatnie WF przy sali 707
504 (mała sala
gimnast.)
wejście główne do szkoły, główną klatką schodową do sali 5048.15 / 13.15sala nr 503
407, 408wejście główne do szkoły, w prawo nową klatką schodową na IV piętro8.25 / 13.25sala nr 405
606wejście główne do szkoły, główną klatką schodową do sali 6068.30 / 13.30sala nr 013
307wejście główne do szkoły, w prawo nową klatką schodową na III piętro8.35 / 13.35sala nr 306
311, 313wejście główne do szkoły, główną klatką schodową na III piętro8.40 / 13.40sala nr 310
205, 210, 213wejście główne do szkoły, w prawo nową klatką schodową na II piętro8.45 / 13.45sala nr 016
208, 211wejście główne do szkoły, główną klatką schodową na II piętro8.50 / 13.50sala nr 207
711wejście główne do szkoły, główną klatką schodową do sali 7118.30 / 13.30sala nr 014
007wejście główne do szkoły, w prawo9.00 / 14.00sala nr 013