SZANOWNI  UCZNIOWIE

Uprzejmie informuję, że na  podstawie art. 73a  ust. 1 ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 996 z późniejszymi zmianami ) podjęłam decyzję w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej w roku szkolnym 2018/2019 uczniów klas trzecich II  Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego Im. Hetmana Jana Zamoyskiego, którzy w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, zgodnie z art. 44q  ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, kończą szkołę.

Zgodnie z wcześniejszą informacją, wręczenie świadectw nastąpi w dniu dzisiejszym o godz. 16.00 podczas spotkań z wychowawcami. Na uroczyste podsumowanie Waszych osiągnięć, wręczenie nagród i dyplomów zapraszam w dniu 4 lipca 2019 tj. w dniu wydania zdającym świadectw dojrzałości. Godzina spotkania zostanie podana w terminie późniejszym.

 

Małgorzata Klimczak

Dyrektor II LO w Lublinie