od 19 czerwca do 25 czerwca 2019 r.   – dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty  (kandydaci, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej);

4 lipca 2019 r. godz. 10.00 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;

od 4 lipca od godz. 10.00 do 8 lipca 2019 r. do godz. 14.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w II LO przez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty , 2 zdjęć w formie papierowej i 1 zdjęcia w zapisie cyfrowym na płycie CD;

12 lipca 2019 r. godz. 12.00 – publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

12 lipca 2019 r. – SPOTKANIE UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH  I ICH RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI  KLAS  ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY

            – godz. 14.00 – uczniowie liceum trzyletniego

            – godz. 15.00 – uczniowie liceum czteroletniego

UWAGA

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego lub chcą zmienić profil klasy mogą pobrać wzór podania ze strony https://lo2.lublin.eu/downloads/ i złożyć je w sekretariacie szkoły.

 

 

Postępowanie uzupełniające i odwoławcze :

  1. W sytuacji, gdy kandydat nie spełnienia wymogu punktowego i nie znalazł się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia może złożyć przygotowane przez rodzica podanie w postępowaniu uzupełniającym
  1. W przypadku spełnienia przez kandydata wymogu punktowego i nieprzyjęcia do szkoły rodzice mogą skorzystać z prawa do odwołania się od wyników ustalonych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną .

– w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

– w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z ww. wnioskiem komisja sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia

– w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata  może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

– w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

– na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego, którą można wnieść za jego pośrednictwem w ustawowym terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia skarżącemu