Z uwagi na wejście w życie z dniem 25.05.2018 roku RODO, czyli przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, które w sposób bardzo restrykcyjny określa możliwość kontaktu pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia a jego członkami a także nakłada na Zarząd konieczność zebrania pisemnych oświadczeń  w sprawie powierzenia i przetwarzania danych osobowych a w szczególności ustalenia adresu korespondencyjnego, kontaktowego numeru telefonu oraz adresu e-mail do korespondencji.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie oświadczeń (wzór oświadczenia) i podpisanie (czytelny podpis) oraz przekazanie oryginałów oświadczeń do Biura Stowarzyszenia do dnia 25.05.2018 r. na jeden z podanych sposobów:

  • oryginał oświadczenia pozostawiony w Sekretariacie Szkoły
  • oryginał oświadczenia wysłany pocztą na adres: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół II LO w Lublinie, ul. Ogrodowa 16 20-075 Lublin
  • skan oświadczenia wysłany na adres e-mail: stowarzyszenie@zamoy.lublin.eu

Beata Pelek (Prezes Zarządu)