R o z d z i a ł   I

Nazwa szkoły i informacja o szkole

§1

1. II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie jest szkołą publiczną i posiada osobowość prawną.

2. Siedzibą szkoły jest miasto Lublin.

3. Szkoła umiejscowiona jest przy ul. Ogrodowej 16.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Lublin na prawach powiatu.

5. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 3 lata.

6. Szkoła prowadzi oddziały ustalone zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w oparciu o przyjęte zadania planowe na kolejny rok szkolny.

7. Liceum prowadzi nauczanie według programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

R o z d z i a ł   II

Cele i zadania liceum

§2

Liceum realizuje cele i zadania określone w ustawie „O systemie oświaty” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa dojrzałości lub ukończenia szkoły, dalszą kontynuację nauki, opanowanie metod i technik samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności;

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywanie wybranego zawodu;

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie z uwzględnieniem warunków Liceum i stosownie do wieku uczniów;

4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości liceum.

§3

Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności w zakresie:

1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

a) kontakty z psychologiem szkolnym,

b) kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym do poradni specjalistycznych oraz innych instytucji świadczących uczniom, rodzicom i nauczycielom specjalistyczne poradnictwo i specjalistyczną pomoc,

c) organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem dla młodzieży i rodziców;

3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do liceum poprzez:

a) umożliwianie uczniom uczęszczania na zajęcia rewalidacyjne,

b) zwalnianie uczniów z nauki określonego przedmiotu zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c) otaczanie szczególną opieką podczas zajęć szkolnych przez wszystkich nauczycieli i młodzież liceum,

d) otaczanie szczególną opieką przez szkolną służbę zdrowia,

e) organizowanie specjalnych zajęć z wychowania fizycznego,

f) przystosowanie, w miarę możliwości i potrzeb, schodów i urządzeń sanitarnych dla młodzieży niepełnosprawnej fizycznie,

4) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie, w miarę możliwości finansowych i potrzeb, kół zainteresowań, zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych służących zaspokajaniu specjalnych zainteresowań młodzieży (społecznych, naukowych, artystycznych, sportowych, turystycznych), inspirowaniu wielorakich form aktywności i twórczości, ujawnianiu i rozwijaniu różnorodnych talentów i uzdolnień młodzieży;

5) realizowania indywidualnych programów nauczania, toków nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) wspierania w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizując zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne.

§4

Liceum realizuje zadania wychowawcze w oparciu o przyjęty Program Wychowawczy II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie – Załącznik Nr 1.

§5

1. Liceum, zgodnie z obowiązującymi ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny, wykonuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiska.

2. Liceum zobowiązane jest zapewnić młodzieży i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę w szkole lub  poza jej terenem.

3. Budynki liceum, pomieszczenia w nich znajdujące się, przynależne do nich tereny i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe.

4. Jeżeli ze względu na miejsce prowadzonych zajęć lub stan urządzeń technicznych albo z innych przyczyn może powstać zagrożenie bezpieczeństwa młodzieży, nauczyciel powinien nie dopuścić do zajęć lub zajęcia przerwać. W takim przypadku nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego, podając motywy swojej decyzji.

5. Zadania opiekuńcze liceum wykonuje poprzez wszystkich swoich pracowników z uwzględnieniem zróżnicowania w zależności od zajmowanych stanowisk pracy.

6. Pracownicy liceum, w szczególności prowadzący zajęcia w laboratoriach i pracowniach chemicznych, fizycznych, informatycznych i innych, powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

7. Szczególne bezpieczeństwo, higiena i opieka powinny być zapewnione na lekcjach wychowania fizycznego, na których należy uwzględnić między innymi następujące warunki:

1) w czasie zajęć z wychowania fizycznego i w czasie zawodów sportowych młodzież nie może pozostawać bez nadzoru osób do tego uprawnionych;

2) w czasie prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać uwagę na: stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność organizmu młodzieży, dobór ćwiczeń o odpowiedniej intensywności, odpowiednie zabezpieczenie młodzieży;

3) ćwiczenia z wychowania fizycznego powinny być przeprowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ćwiczących;

4) wydanie młodzieży sprzętu szkolnego, którego użycie może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia, jak np. kula, dysk, oszczep itp. jest zabronione, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia młodzieży odpowiedniego nadzoru.

8. Zorganizowany udział młodzieży liceum w pracach społecznie użytecznych może mieć miejsce po stwierdzeniu przez liceum lub organ administracji szkolnej, że młodzieży biorącej udział w tych pracach zostaną zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

9. Młodzież biorąca udział w pracach pozostaje pod nadzorem nauczyciela.

10. Liczebność grup na zajęciach wychowania fizycznego, w czasie zajęć sportowych, nauki pływania i kąpieli, wycieczek turystyczno-krajoznawczych i turystyki kwalifikowanej  oraz wycieczek przedmiotowych określają odrębne przepisy, instrukcje i regulaminy.

11. Wycieczki i inne formy krajoznawstwa i turystyki odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie uzgodnionym z dyrektorem liceum.

12. Zasady finansowe prowadzenia wycieczek i innych form krajoznawstwa i turystyki powinny być zgodne z ogólnymi zasadami rachunkowości i obowiązującymi przepisami.

13. Liceum zapewnia młodzieży opiekę podczas przerw lekcyjnych poprzez pełnienie dyżurów przez nauczycieli, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez dyrektora liceum i podanym do wiadomości wszystkim zainteresowanym osobom poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,

14. W razie potrzeby dyrektor liceum dokonuje koniecznych stałych lub okresowych zmian w harmonogramie dyżurów nauczycieli.

15. Liceum w miarę możliwości sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami:

1) uczniami z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku;

2) uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna.

16. Dyrektor liceum w porozumieniu z Radą Rodziców może zorganizować działalność profesjonalnej ochrony. Ochrona jest opłacana na zasadach określonych przez Radę Rodziców ze środków zgromadzonych na koncie Rady Rodziców.

17. Formy i zasady przyznawania pomocy materialnej uczniom są określone odrębnymi przepisami prawa,

18. Rada Rodziców liceum z własnych funduszy może udzielić uczniom pomocy materialnej po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy i dyrekcji szkoły. Podanie o pomoc materialną do Rady Rodziców kierują rodzice ucznia (prawni opiekunowie) lub w uzasadnionych przypadkach uczeń i wychowawca klasy.

§6

Szczegółowe zasady oceniania w  II Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie zostały zawarte w Załączniku Nr 2.- Zasady oceniania wewnątrzszkolnego II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.

§7

(skreślony).

§8

Załącznikami do statutu są: Program wychowawczy II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie-Załącznik nr 1, Zasady oceniania wewnątrzszkolnego II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie – Załącznik nr 2 , Regulamin rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie –  Załącznik nr 3, które podlegają aktualizacji.

 

R o z d z i a ł  III

Organy liceum

§9

1. Organami liceum są:

1) dyrektor liceum;

2) rada pedagogiczna;

3) samorząd uczniowski;

4) rada rodziców.

§10

1. Dyrektor liceum w szczególności:

1) kieruje bieżącą działalnością liceum oraz reprezentuje liceum na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym liceum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę liceum;

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

2. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów:

1) na wniosek wychowawcy klasy, który stwierdził, iż uczeń opuścił powyżej 30 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia i otrzymał ocenę naganną zachowania;

2) kiedy uczniowi udowodniono karygodne zachowanie w szkole lub poza szkołą; między innymi:

a) konflikt z prawem,

b) agresywne zachowanie wobec uczniów lub pracowników szkoły,

c) fałszowanie lub ingerencję w dokumentację szkolną, w tym elektroniczną. Przez dokumentację elektroniczną  należy rozumieć: dziennik elektroniczny, wszystkie serwisy prowadzone przez szkołę, w tym tzw. społecznościowe i inne. Dokumentacja elektroniczna podlega ochronie niezależnie czy jest posadowiona na serwerach szkolnych czy serwerach innych operatorów,

d) prowadzenie działalności przestępczej na terenie szkoły lub  poza nią (kradzieże, pobicie, szantaż, wymuszenie itp.),

e) przebywanie na terenie szkoły lub na zajęciach organizowanych przez szkołę, pod wpływem środków odurzających,

f) posiadanie i rozprowadzanie narkotyków lub innych środków odurzających w szkole lub poza nią,

g) posiadanie alkoholu lub przebywanie pod wpływem alkoholu na zajęciach organizowanych przez szkołę,

h) wszczynanie fałszywych alarmów,

i) inne drastyczne naruszenie postanowień statutu;

3) braku poprawy w zachowaniu po otrzymaniu nagany na piśmie od wychowawcy lub dyrektora szkoły, gdy zachowanie ucznia zagraża bezpieczeństwu innych lub ma szkodliwy wpływ na społeczność liceum.

2. Skreślenie następuje w formie decyzji administracyjnej na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Od decyzji tej służy prawo wniesienia odwołania w ciągu 14 dni do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora szkoły.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w liceum osób . Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników liceum;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom liceum;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników liceum.

4. Dyrektor liceum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.

§11

1. W liceum są tworzone w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę dwa stanowiska wicedyrektorów.

2. Za zgodą organu prowadzącego liceum można na wniosek dyrektora, w ramach posiadanych środków finansowych, tworzyć inne stanowiska kierownicze.

3. Powierzenia funkcji wicedyrektorów i innych funkcji kierowniczych i odwołania z nich dokonuje dyrektor liceum. W stosunku do wicedyrektorów decyzja następuje po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i opinii Rady Pedagogicznej.

4. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela zawarta na czas określony krótszy niż okres powierzenia funkcji kierowniczej ulega przedłużeniu na okres powierzenia.

§12

1. Dyrektor kieruje szkołą przy pomocy:

1) dwóch wicedyrektorów;

2) głównego księgowego;

3) kierownika gospodarczego;

4) pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

2. Zakres obowiązków zastępców dyrektora, głównego księgowego, kierownika gospodarczego, pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor liceum w oparciu o obowiązujące przepisy.

§13

1. W liceum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej określają artykuły 41, 42 i 43 Ustawy o Systemie Oświaty.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w liceum. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub ich części mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor liceum.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy organu prowadzącego liceum, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora szkoły albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

6. Dyrektor liceum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności liceum.

§14

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy liceum;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników  klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w liceum;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli liceum;

5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy liceum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego liceum;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora liceum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Dyrektor liceum wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§15

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu liceum albo jego zmian i uchwala statut.

2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego liceum o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w liceum.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 organ prowadzący liceum albo dyrektor, są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

§16

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

3. Osoby biorące udział  są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników liceum oraz wizerunek szkoły.

§17

1. W liceum działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. W każdym oddziale tworzy się rady oddziałowe wybrane w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców.

4. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

5. Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę niż określona w ust. 1.

 

§18

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) Programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

4) Inne określone przepisami prawa.

3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a) lub b) program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

4. W celu wspierania działalności statutowej liceum Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w §17 ust. 3.

§19

1. W liceum działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie liceum.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem liceum.

5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej liceum oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;

4) prawo do redagowania i wydawania gazety liceum;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

§20

1. W liceum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1 wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu  warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

§21

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży. Współdziałanie to może przyjmować między innymi następujące formy:

1) spotkania informacyjne uwzględniające prawo rodziców do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i liceum,

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

c) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy liceum;

2) spotkania dyrekcji liceum i nauczycieli z Radą Rodziców w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno-wychowawcze;

3) udział rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczo-opiekuńczych;

4) pomoc rodziców w realizacji niektórych zagadnień metodycznych i wychowawczych.

2. Zebrania informacyjne dla rodziców nie mogą być organizowane rzadziej, niż cztery razy w roku szkolnym.

3. Spotkania dyrekcji liceum z Radą Rodziców nie mogą być organizowane rzadziej niż dwa razy w roku.

R o z d z i a ł  IV

Organizacja liceum

§22

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§23

1. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania, według programu wybranego ze szkolnego zestawu programów.

2. Liczba uczniów w oddziale, uzgodniona z organem prowadzącym liceum, powinna wynosić od 25 do 36 uczniów.

§24

1. Zajęcia edukacyjne w liceum  są organizowane w oddziałach, z zastrzeżeniem ust.2

2. Nauczanie języków obcych, wychowania fizycznego może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych.

3. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów, o których mowa w §25, mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych.

§25

Dyrektor liceum, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

§26

1. Podstawową formą pracy liceum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§27

W Liceum, za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone oddziały  dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim oraz języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania. Nauczanie w oddziałach dwujęzycznych odbywa się w warunkach określonych odrębnymi przepisami

§28

Oddział można dzielić na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania za zgodą organu prowadzącego liceum.

§29

1. Podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na zajęciach języków obcych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) w  połowie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 uczniów na zajęciach o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub nie więcej niż 24 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust.1 pkt 1), podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego liceum.

3. Zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców; dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

4. (skreślony)

§30

1. W liceum organizowane są zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia wyrównawcze.

2. (skreślony).

§31

1. Liceum może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem liceum i szkołą wyższą.

2. W przypadku braku porozumienia o którym mowa w ust.1 decyzję o przyjęciu studenta na praktykę pedagogiczną podejmuje  dyrektor szkoły.

§32

1. Biblioteka liceum jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych liceum, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy liceum na zasadach określonych w regulaminie wypożyczalni i czytelni.

3. Pomieszczenia biblioteki liceum powinny umożliwiać:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego (w grupach lub oddziałach);

4) korzystanie z komputerów jako nowoczesnych źródeł informacji – biblioteka jako pracownia multimedialna.

4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Biblioteka liceum działa w oparciu o obowiązujące przepisy uwzględniając:

1) zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) zasadę ciągłości pracy z zachowaniem realizacji obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin przez nauczyciela bibliotekarza;

3) stałą współpracę z nauczycielami przedmiotów w zakresie:

a) wdrażania uczniów do samodzielnego korzystania z różnorodnych źródeł i narzędzi informacji,

b) kształtowanie kultury czytelniczej uczniów,

c) uzupełniania i selekcji zbiorów;

4) prowadzenie szerokiej działalności informacyjnej przy pomocy bogatego i ciągle aktualizowanego warsztatu bibliograficzno-wyszukiwawczego;

5) prowadzenie działalności pedagogicznej zgodnie z zasadami dydaktyki generatywnej zarówno z czytelnikami indywidualnymi, jak i na zajęciach z przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

6) zakres obowiązków i zadań bibliotekarza ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z internetu pod kątem monitorowania treści niepożądanych z wykorzystaniem zabezpieczeń programistycznych i sprzętowych;

7) organizację biblioteki: lokal biblioteki i jego wyposażenie, finansowanie wydatków, zbiory.

§33

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny liceum opracowany przez dyrektora liceum, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny liceum zatwierdza organ prowadzący liceum do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji liceum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników liceum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący liceum oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji liceum dyrektor liceum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§34

Dla realizacji celów statutowych liceum posiada odpowiednie pomieszczenia:

1) pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich, Samorządu Uczniowskiego i sklepiku;

2) gabinet pielęgniarki szkolnej;

3) gabinet stomatologiczny;

4) archiwum;

5) szatnię.

§35

1. Liceum może prowadzić odpłatną działalność pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak np. kursy przedmiotowe, zajęcia sportowe i inne formy zajęć.

2. Szczegółową organizację zajęć wymienionych w ust. 1 zatwierdza dyrektor szkoły.

3. Liceum może również prowadzić:

1) wynajem pomieszczeń liceum;

2) organizację imprez kulturalno-oświatowych i rozrywkowych na terenie liceum i poza nim;

3) inne formy działalności.

4. Środki finansowe uzyskane z działalności wymienionych w ust. 1 i ust. 3 liceum gromadzi na rachunku środków wydzielonych

R o z d z i a ł  V

Nauczyciele i inni pracownicy liceum

§36

1. W liceum tworzy się, za zgodą organu prowadzącego, dwa stanowiska wicedyrektorów.

2. Dyrektor liceum, za zgodą organu prowadzącego liceum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§37

1. W liceum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracyjnych i pracowników obsługi określając zakres obowiązków.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Wszyscy pracownicy szkoły są odpowiedzialni za dbanie o bezpieczeństwo  w zakresie powierzonych obowiązków i ich wykonywanie zgodnie z przepisami BHP.

4. (skreślony).

5. Nauczyciele są  zobowiązani do udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§38

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Zakres zadań nauczycieli związany jest w szczególności z:

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów:

a) nauczyciele nie pozostawiają uczniów bez opieki i odpowiadają za wszystkich powierzonych im uczniów,

b) nauczyciele regularnie sprawdzają listę obecności,

c) nauczyciele wykorzystujący do pracy technologie informacyjną w szczególności internet zobowiązani są do monitorowania treści wykorzystywanych przez uczniów i korzystania z zabezpieczeń programistycznych i sprzętowych,

d) nauczyciele informują uczniów o przepisach BHP w pracowniach i pomieszczeniach szkoły,

e) opiekunowie pracowni o charakterze laboratoryjnym, nauczyciele wychowania fizycznego oraz opiekun biblioteki w porozumieniu z nauczycielami tego samego przedmiotu tworzą regulaminy korzystania z pracowni. Regulamin jest umieszczony w pracowni w widocznym miejscu a uczniowie są z nim zapoznawani podczas pierwszych zajęć, a fakt  ten jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym,

f) opiekun pracowni komputerowej jest odpowiedzialny za instalowanie i aktualizację zabezpieczeń chroniących uczniów przed treściami szkodliwymi,

g) prowadzący zajęcia w pracowni stosują regulamin pracowni przygotowany dla danej pracowni,

h) nauczyciele i uczniowie posługują się sprzętem zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

i) nauczyciele niezwłocznie informują o sytuacjach i miejscach mogących stanowić potencjalne zagrożenie oraz zabezpieczają te miejsca do czasu podjęcia działań przez osoby do tego wyznaczone;

2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego;

3) dbałością o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;

4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

5) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów;

6) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej.

 

§39

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów, o których mowa w §24.

2. Dyrektor liceum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora liceum.

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania;

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;

5) wspólne opiniowanie przygotowywanych w liceum autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§40

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełnienia zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów i ich potrzeb oraz warunków środowiskowych liceum. W szczególności mogą to być:

1) indywidualne i zbiorowe rozmowy wychowawcy klasy z uczniami, rodzicami o postępach uczniów w nauce i trudnościach wychowawczych;

2) indywidualne i zbiorowe rozmowy nauczycieli uczących w klasie z uczniami i rodzicami o postępach uczniów w nauce i trudnościach wychowawczych;

3) zebrania wychowawcy klasy z rodzicami;

4) zebrania wychowawcy klasy z rodzicami w miarę zaistniałej potrzeby;

5) spotkania wychowawcy klasy z Radą Oddziałowa w miarę potrzeb;

6) wspólne zebrania rodziców, młodzieży, wychowawcy klasy i nauczycieli uczących w klasie;

7) spotkania indywidualne i zbiorowe młodzieży z psychologiem, pedagogiem, lekarzem;

8) spotkania młodzieży z pracownikiem wyższej uczelni i przedstawicielami innych zawodów;

9) spotkania młodzieży klasy z dyrekcją liceum, Samorządem Uczniowskim i przedstawicielami innych organizacji młodzieżowych;

10) (skreślony);

11) imprezy o charakterze kulturalnym: inscenizacje, wspólne wyjścia do kina, teatru;

12) imprezy o charakterze krajoznawczo-turystycznym: wycieczki, obozy, rajdy;

13) imprezy o charakterze rozrywkowym: zabawy, wieczorki, dyskoteki, studniówka;

14) uroczyste ślubowanie uczniów klas I połączone z lekcją wychowawczą w Sali Tradycji Liceum;

15) obchody ważniejszych rocznic państwowych: akademie szkolne, lekcje wychowawcze – rocznicowe;

4. Przy powierzaniu nauczycielowi funkcji wychowawcy oddziału będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) potrzeby organizacyjne liceum;

2) indywidualne możliwości i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze;

3) doświadczenie dydaktyczno-wychowawcze;

4) opinia rodziców i uczniów, jeśli taka zostanie zgłoszona do dyrektora liceum w formie pisemnej.

5. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:

1) zmian organizacyjnych w liceum;

2) przewidywanego długiego zwolnienia lekarskiego nauczyciela lub innej przewidywanej usprawiedliwionej nieobecności;

3) pisemnie wyrażonego przez uczniów i rodziców zastrzeżenia o nieprawidłowej działalności merytorycznej i metodycznej nauczyciela, która została potwierdzona przez dyrektora.

6. Decyzję o zmianie wychowawcy oddziału podejmuje dyrektor liceum. Dyrektor szkoły może  zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej liceum , Rady Rodziców oraz Rady Oddziałowej.

7. (skreślony).

§41

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi podmiotami społeczności szkolnej;

4) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb psychofizycznych wychowanka oraz jego możliwości.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka-ucznia;

2) planuje i organizuje:

a) różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b) współpracy z rodzicami w  obszarze wychowania włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły;

5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; organizację i formy udzielania pomocy na terenie liceum określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

6) zapoznaje uczniów  z Programem wychowawczym,  Programem profilaktyki, Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego, Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego;

7) informuje o przepisach BHP, zasadach korzystania z szatni, drogach ewakuacyjnych, miejscach szczególnie niebezpiecznych w okolicach szkoły;

8) nadzoruje postępy edukacyjne wychowanków, kontroluje frekwencję na zajęciach, wspomaga i inspiruje rodziców do korzystania z informacji zawartych w dzienniku lekcyjnym;

9) koordynuje działania w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej jego wychowanków.

3. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony psychologa i pedagoga szkolnego, właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

R o z d z i a ł  VI

Uczniowie liceum

§42

1. Zasady rekrutacji są zgodne z ustalonymi i obowiązującymi przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do liceum.

2. Zasady rekrutacji do liceum są określone w Regulaminie Rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie.

3. Jeśli organ nadzoru pedagogicznego określi zasady rekrutacji do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży województwa lubelskiego na dany rok szkolny to są one obowiązujące i zastępują zasady określone w statucie liceum.

4. Liceum może przeprowadzić rekrutację na zasadach określonym w centralnym systemie rekrutacji elektronicznej na podstawie porozumienia między organem nadzoru pedagogicznego a dyrektorem liceum.

§43

1. Prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka, określa się przy zachowaniu następujących zasad:

1) uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

c) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia liceum a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

g) prawo do indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z obowiązującym przepisami prawa,

h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz informacji o stosowanych ustalonych sposobach kontroli postępów w nauce,

i) pomocy w przypadku trudności w nauce,

j) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

k) do pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

l) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

m) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w liceum.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie liceum, a zwłaszcza:

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu liceum;

2) nie korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych podczas zajęć, telefony komórkowe powinny mieć wyłączony dźwięk;

3) dbania o schludny i skromny wygląd i uczęszczania do szkoły w stroju określonym przez dyrektora szkoły;

4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek, kolegów, nauczycieli i innych pracowników liceum;

5) dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;

6) dbania o mienie liceum , ład i porządek w liceum;

7) przestrzegania zakazu nagrywania, filmowania i fotografowania zajęć edukacyjnych oraz kopiowania materiałów edukacyjnych przygotowanych przez nauczyciela bez jego zgody;

8) przestrzegania obowiązku ochrony danych mu powierzonych , w tym osobowych i ponosi odpowiedzialność w przypadku  ich udostępnienia osobom nieupoważnionym;

9) usprawiedliwiania nieobecności w szkole w terminie 2 tygodni od powrotu ucznia do szkoły. Nieobecności mogą być usprawiedliwiane przez rodziców, opiekunów prawnych osobiście w formie ustnej  lub w formie pisemnej. Dłuższe nieobecności ucznia na zajęciach, powyżej 2 tygodni są usprawiedliwiane na podstawie zaświadczenia lekarskiego. W przypadku nieuzasadnionej przyczyny nieobecności wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia na danych zajęciach.

§44 

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1) pochwałę wychowawcy klasy;

2) pochwałę dyrektora liceum wobec uczniów liceum;

3) list pochwalny wychowawcy klasy i dyrektora liceum do rodziców (prawnych opiekunów);

4) nagrodę rzeczową;

5) dyplom uznania;

6) nagrodę pieniężną;

7) inne wyróżnienia i nagrody (indywidualne i zbiorowe) ustalone przez władze państwowe, samorządowe, Radę Rodziców,  Radę Pedagogiczną, dyrektora liceum.

2. Za pracę w Samorządzie Uczniowskim, aktywną pracę na rzecz środowiska, twórcze opracowanie określonego tematu, osiągnięcie wyróżniającego wyniku w olimpiadzie przedmiotowej, turnieju, konkursie, w zawodach sportowych lub za inne osiągnięcia przynoszące zaszczyt liceum i rodzicom przyznaje się uczniowi nagrody i wyróżnienia wymienione w ust. 1.

3. Za całokształt osiągnięć w nauce i pracy społecznej w roku zakończenia liceum absolwentowi może być przyznany  Medal Pamiątkowy Liceum.

4. Nagrody i wyróżnienia stosowane są przede wszystkim wobec tych uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce. Dodatkowym kryterium jest aktywność społeczna.

§45

1. Za  nieprzestrzeganie przepisów prawa  , za lekceważenie obowiązków szkolnych, a także za naruszanie porządku szkolnego, za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na uczniów uczeń może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego;

2) naganą wychowawcy klasy w obecności uczniów klasy z jednoczesnym powiadomieniem  rodziców i wpisem do dziennika lekcyjnego;

3) upomnieniem dyrektora szkoły w obecności rodziców i wpisem do dziennika lekcyjnego;

4) naganą dyrektora szkoły w obecności uczniów z powiadomieniem rodziców;

5) przeniesieniem do równoległej klasy liceum z zastrzeżeniem ust. 2 i ust 2a.;

6) obniżeniem oceny zachowania i wpisem do dziennika lekcyjnego.

2. Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów, uczeń z zastrzeżeniem ust. 2a może być przeniesiony do równoległej klasy w Liceum.

2a. Przeniesienia dokonuje się przy zachowaniu procedur:

1) Pisemny wniosek o przeniesienie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wraz z uzasadnieniem, składa wychowawca klasy do dyrektora liceum;

2) Przeniesienia ucznia, o którym mowa w ust. 2 dokonuje dyrektor liceum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

3) (skreślony).

3. Za wykroczenia ujęte w §10 ust. 2 uczeń może być skreślony przez dyrektora liceum z listy uczniów zgodnie z §10 ust. 2a..

4. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

5. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów uczniowi i jego prawnym opiekunom przysługuje prawo odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny za pośrednictwem dyrektora liceum w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej o skreśleniu z listy uczniów.

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary, przekazanie informacji jest niezwłocznie odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.

7. Od kar wymierzonych przez wychowawcę oddziału uczniowi lub jego prawnym opiekunom przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania informacji o ukaraniu.

§46

1. W przypadku naruszenia praw ucznia ustala się następujący tryb składania i rozpatrywania skarg:

1) rozpatrywane są autoryzowane skargi i wnioski dotyczące działań dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych liceum;

2) skargi i wnioski rozpatrywane są przez dyrektora liceum lub zespół powołany przez dyrektora liceum w skład którego mogą wchodzić wicedyrektorzy, wybrany przez Radę Pedagogiczną jej przedstawiciel, przedstawiciel zespołu wychowawczego;

3) skargi i wnioski są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia;

4) odpowiedź ustna lub pisemna jest kierowana do osób składających skargę lub wniosek;

5) osobie składającej skargę lub wniosek przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora liceum do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę za pośrednictwem dyrektora liceum w ciągu 14 dni  od daty otrzymania decyzji.

R o z d z i a l  VII

Postanowienia końcowe

§47

Liceum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§48

Liceum posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

§49

1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej liceum określają odrębne przepisy.

 

§50

Niniejszy statut, uchwalony przez Radę Pedagogiczną Liceum w dniu 10 września 2013 r  wchodzi w życie z dniem 11 września 2013 r.